Hà Nội quyết tâm cải cách hành chính, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp hành chính

​UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, công tác cải cách hành chính và đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hiệu lực, thực thi pháp luật được UBND TP chú trọng, đẩy mạnh.

Hà Nội chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Thành phố quyết liệt chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính; ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018, xác định rõ 5 mục tiêu trọng tâm; tố chức đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 của Thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện, Thị xã... Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017 tăng 02 bậc, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện. Thành phố đã ban hành và tố chức thực hiện các kế hoạch rà soát, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018. Thành phố đã thông qua phương án đơn giản hóa đôi với 61 TTHC thuộc 07 lĩnh vực quản lý nhà nước; công bố một số TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế... Đến nay, tống số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các các cấp, các ngành thuộc Thành phố là 1.915 thủ tục. Thành phố là tỉnh/thành đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có cung ứng dịch vụ công.

Song song với đó, Thành phố cũng tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 02 Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã; đề án tổ chức mô hình Trung tâm Y tế - Dân số (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tể và Trung tâm Dân số - Kế  hoạch hóa gia đình) và giao UBND quận, huyện, thị xã quản lý; thực hiện sáp nhập Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Thành phố (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) vào Quỹ Đầu tư Phát triến Thành phố, phê duyệt Điều lệ tô chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đầu tư Thành phố; ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn Thành phố...

Thành phố cũng đẩy mạnh giao tự chủ chi thường xuyên các đon vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, đến nay đã thực hiện được 108 đơn vị với 8.761 biên chế; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký kế hoạch tự chủ giai đoạn 2017-2021 làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo đánh giá sơ bộ, toàn Thành phố đến năm 2021 sổ đơn vị tự chủ chi thường xuyên là 208 với tổng biên chế 16017 (sự nghiệp Y tế 19 dơn vị với 7478 biên chế, sự nghiệp giáo dục 85 đơn vị với 4051 biên chế, lĩnh vực khác 104 đơn vị với 4488 biên chế); ngoài ra có 10 đơn vị đãng ký tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư với 899 biên chế.

Thành phố cũng thực hiện chuyến đổi 05 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Thành phố đã lựa chọn 05 đơn vị chuyển sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 cùa Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm Sát hạch để cấp giấy phép lái xe và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường);

Trong 6 tháng đầu năm, Thành phố cũng đã thực hiện sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Sát hạch để cấp giấy phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Hiện Thủ đô Hà Nội đang triển khai thực hiện đối với các đơn vị còn lại theo tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Huyền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều