Hải Dương: 3 cơ sở giáo dục công lập chưa xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ

Báo cáo kết quả thực hiện các quy định, kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Sở Nội vụ Hải Dương cho biết 3 trường học thuộc tỉnh chưa xây dựng kế hoạch này.

 

Ngày 26/11/2018, tại trụ sở UBND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh, xem xét và cho ý kiến về một số nội dung các Sở, ngành báo cáo, trong đó Sở Nội vụ báo cáo về công tác luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh…

Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung các Sở, ngành báo cáo các vấn đề kinh tế - xã hội tháng 11/2018.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp này, ngày 28/11, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung này.

Theo đó, trong năm 2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các quy định, kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Kết quả đến nay ở khối Sở, ngành đã luân chuyển 69 người thuộc diện giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, đạt tỷ lệ 45%, 142 người thuộc diện không giữ chức vụ lãnh đọa quản lý, đạt tỷ lệ 52%; khối UBND cấp huyện đã luân chuyển 137 người thuộc diện giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, đạt tỷ lệ 39%, 384 người người thuộc diện không giữ chức vụ lãnh đọa quản lý, đạt tỷ lệ 46%.

Việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức nắm vững công việc để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Cũng theo Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, bên cạnh một số kết quả đã đạt được, việc luân chuyển và định kỳ chuyển đối vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh ở một số nơi tuyên truyền chưa tốt, thực hiện chưa hiệu quả, nhận thức của một số công chức, viên chức chưa đầy đủ, còn băn khoăn, thắc mắc, thậm chí còn có đơn thư vượt cấp gửi nhiều nơi gây dư luận không tốt trong quá trình tổ chức thực hiện. Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác như: Trường Đại học Hải Dương, Trường Cao đẳng Hải Dương, Trường Cao đẳng nghề Hải Dương.

Từ thực tiễn tình hình địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các công việc cần thực hiện trong thời gian tới đối với từng bộ phận. Cụ thể:

Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về việc luân chuyển và và định kỳ chuyển đối vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2018;

Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn Trường Đại học Hải Dương, Trường Cao đẳng Hải Dương, Trường Cao đẳng nghề Hải Dương xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cho viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; nắm cụ thể danh sách từng đối tượng chưa chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; tổng hợp báo cáo của các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để báo cáo UBND tỉnh trong quý 1 năm 2019.

Trong cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 26/11, Sở Nội vụ cũng cố báo cáo kết quả rà soát các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành theo yêu cầu tại Thông báo Kết luận số 898-TB-TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, trong Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải thể, sáp nhập một số Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

 

TIN LIÊN QUAN

PV

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều