Hải Dương: Tập huấn về truyền thông và giảm nghèo thông tin

Bình Minh

Ngày 28/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương tổ chức lớp tập huấn về truyền thông và giảm nghèo thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017.

5 nội dung chính của hội nghị gồm: (1) Nội dung tiêu chí về thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; (2) Hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

(3) Hướng dẫn thực hiện dự án thành phần Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; (4) Quản lý tài chính thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

(5) Quản lý tài chính thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi và nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông giải đáp các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của cả nước và của tỉnh Hải Dương năm 2017.

Được biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017 của tỉnh Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục triển khai 6 nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo.

Thứ hai, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác giảm nghèo các cấp nhằm đưa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh được triển khai sâu rộng, tạo thành phong trào thi đua cùng giúp nhau giảm nghèo hiệu quả.

Thứ ba, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục "Giảm nghèo bền vững" trên sóng Phát thanh và Truyền hình Hải Dương.

Thứ tư, chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp huyện triển khai thực hiện tuyên truyền về giảm nghèo thông tin trên địa bàn.

Thứ năm, chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch số 2328/KH-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về Đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Đài Phát thanh thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020.

Thứ sáu, tiếp tục hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ thuộc các dân tộc ít người, hộ nghèo và cận nghèo tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương để để tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Hải Dương năm 2017 và các năm tiếp theo.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet