Hoạt động lập pháp, giám sát, khảo sát và thẩm tra của Hội đồng dân tộc

Nguyễn Tuân

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vừa có báo cáo Quốc hội về kết quả hoạt động từ Kỳ họp thứ Ba đến Kỳ họp thứ Tư, dự kiến chương trình hoạt động từ sau kỳ họp thứ 4 và năm 2018.

Theo báo cáo về công tác lập pháp, Thường trực HĐDT thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện việc nghiên cứu, tham gia ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành xin ý kiến. Đối với những vấn đề, nội dung phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới địa bàn vùng miền núi, dân tộc thiểu số, Thường trực HĐDT đã tổ chức các buổi làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo, trao đổi chuyên môn, làm rõ các căn cứ, đối tượng, cơ chế, chính sách.

Đối với hoạt động giám sát, Thường trực HĐDT tham gia các đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đề xuất nội dung, chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2018.

HĐDT triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 - 2016”, với các hoạt động gồm:

Ban hành Nghị quyết thành lập 04 đoàn giám sát; gửi kế hoạch, đề cương, biểu mẫu và yêu cầu báo cáo giám sát đến các Bộ, ngành và địa phương;

Trong tháng 8/2017, Thường trực HĐDT đã tổ chức các buổi làm việc, nghe các Bộ báo cáo (Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch đầu tư…);

Từ giữa tháng 8, đến cuối tháng 9/2017, HĐDT tổ chức 04 đoàn, trực tiếp giám sát tại 09 tỉnh (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Nông).

Thường trực HĐDT tổ chức Hội thảo về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoàn 2006 - 2016” (ngày 27/9/2017 tại TP. Đà Nẵng).


Trên cơ sở báo cáo của các Đoàn giám sát và báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Thường trực HĐDT xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, lấy ý kiến các thành viên HĐDT tại phiên họp toàn thể lần thứ 5.

Tiếp thu ý kiến Thành viên, Thường trực HĐDT ban hành báo cáo kết quả giám sát, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, cơ quan liên quan (trong tuần cuối tháng 10/2017).

Thực hiện Quy chế phối hợp trong hoạt động giám sát, trên cơ sở đề xuất của các Tiểu ban, ý kiến của Thành viên, Thường trực HĐDT đã đề xuất các nội dung giám sát năm 2018 của Hội đồng Dân tộc.

Đối với hoạt động khảo sát, HĐDT thành lập Tổ công tác, tiến hành khảo sát “Tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đăk Lăk và Quảng Ngãi”. Sau khảo sát, Tổ công tác đã có báo cáo kết quả gửi Thường trực HĐDT và các cơ quan, địa phương liên quan.

Xây dựng kế hoạch khảo sát “Việc thực hiện chính sách tái định cư tại các công trình thủy lợi, thủy điện và ổn định dân di cư tự phát tới khu vực miền Trung, Tây Nguyên; chính sách đối với người hồi hương từ Campuchia về Việt Nam”.

Đối với việc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ngân sách Nhà nước, trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên HĐDT tiến hành thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; dự toán ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch vốn trung hạn 3 năm 2018-2020 đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Xác định đây là vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính sách dân tộc, Thường trực HĐDT đã  tiến hành các bước thẩm tra: (1) Đề nghị các bộ ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo; (2) Tổ chức phiên họp Thường trực HĐDT mở rộng với sự tham gia của đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, một số thành viên HĐDT, để nghe Ủy ban Dân tộc và các bộ báo cáo (Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo); (3) xây dựng báo cáo thẩm tra sơ bộ; (4) Tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐDT tại phiên họp toàn thể lần thứ 4; (5) xây dựng báo cáo chính thức “Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; dự toán ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch vốn trung hạn 3 năm 2018-2020 đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet