Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết XII

Huyền Anh

Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng đã tổ chức học tập cho cho các bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc.
Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết XII - ảnh 1
Hội nghị dành cho các bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc

Theo đó, Hội nghị tập trung vào những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay";

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe về những  nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; 6 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; Những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XII Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XII; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị, BTC đề nghị  các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối và các văn bản mới ban hành tại cấp mình. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của chi, đảng bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối. Sau triển khai học tập, cán bộ, đảng viên tại cấp cơ sở viết bài thu hoạch; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động sát điều kiện thực tế, gắn với các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet