Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn NV2

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy nguyện vọng bổ sung năm 2016.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn NV2 - ảnh 1

Mức điểm theo công bố đều giảm so với điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. 

Cụ thể như sau:

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

1

Triết học Mác-Lênin

524

VTD

18

VTA

17,5

VTS

17,5

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,75

VTA

17,5

VTS

17.5

3

Kinh tế chính trị

526

VTD

18

VTA

17,5

VTS

18

4

Quản lý kinh tế

527

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

19,75

VSA

19,75

VSD

21,25

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

VTD

18,5

VTA

18

VTS

18

7

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

8

Quản lý xã hội

532

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

9

Văn hóa phát triển

535

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

10

Chính sách công

536

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

11

Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

12

Xuất bản

D320401

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

13

Xã hội học

D310301

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

14

Công tác xã hội

D760101

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

15

Quan hệ quốc tế

D310206

AVD

28

AVT

28

AVS

28

16

Quan hệ công chúng

D360708

AVD

28

AVT

28

AVS

28

17

Quảng cáo

D320110

AVT

28

AVD

28

AVS

28

18

Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

28

AVT

28

AVS

28

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

1

Triết học Mác-Lênin

524

VTD

18

VTA

17,5

VTS

17,5

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,75

VTA

17,5

VTS

17.5

3

Kinh tế chính trị

526

VTD

18

VTA

17,5

VTS

18

4

Quản lý kinh tế

527

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

19,75

VSA

19,75

VSD

21,25

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

VTD

18,5

VTA

18

VTS

18

7

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

8

Quản lý xã hội

532

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

9

Văn hóa phát triển

535

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

10

Chính sách công

536

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

11

Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

12

Xuất bản

D320401

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

13

Xã hội học

D310301

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

14

Công tác xã hội

D760101

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

15

Quan hệ quốc tế

D310206

AVD

28

AVT

28

AVS

28

16

Quan hệ công chúng

D360708

AVD

28

AVT

28

AVS

28

17

Quảng cáo

D320110

AVT

28

AVD

28

AVS

28

18

Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

28

AVT

28

AVS

28

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

1

Triết học Mác-Lênin

524

VTD

18

VTA

17,5

VTS

17,5

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,75

VTA

17,5

VTS

17.5

3

Kinh tế chính trị

526

VTD

18

VTA

17,5

VTS

18

4

Quản lý kinh tế

527

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

19,75

VSA

19,75

VSD

21,25

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

VTD

18,5

VTA

18

VTS

18

7

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

8

Quản lý xã hội

532

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

9

Văn hóa phát triển

535

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

10

Chính sách công

536

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

11

Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

12

Xuất bản

D320401

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

13

Xã hội học

D310301

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

14

Công tác xã hội

D760101

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

15

Quan hệ quốc tế

D310206

AVD

28

AVT

28

AVS

28

16

Quan hệ công chúng

D360708

AVD

28

AVT

28

AVS

28

17

Quảng cáo

D320110

AVT

28

AVD

28

AVS

28

18

Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

28

AVT

28

AVS

28

Theo báo Giáo dục Thời đại

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet