Hội thảo vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào công tác giảng dạy

PV

Ngày 22/9/2016, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính”.

Tại Hội thảo đã có 09 ý kiến tham luận về các nội dung quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy các chuyên đề: Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; Đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về quốc phòng, anh ninh và đối ngoại; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

Thông qua Hội thảo góp phần quán triệt, làm rõ những nội dung cần vận dụng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các phần học, môn học thuộc chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Đồng thời nhằm triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vào thực tiễn công tác, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp, văn minh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet