Huế: Triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi

Từ đầu năm đến nay, Thừa Thiên Huế triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 48 xã.
Thừa Thiên Huế triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhằm triển khai hiệu quả đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành kế hoạch và triển khai đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2021”.

Theo đó, kế hoạch sẽ được triển khai nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (48 xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra mục tiêu là tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước. Vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Đến năm 2021, phấn đấu 100% cán bộ, công chức,viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ.

Phấn đấu trên 90% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán, địa bàn và nhu cầu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Kế hoạch và triển khai đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2021” gồm các nội dung như phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

Cụ thể, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tập trung phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật và các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Nội dung chính sách, pháp luật về quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.

Về nội dung cải cách hành chính, về hỗ trợ khởi nghiệp, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc về nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Chú trọng nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chú trọng tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135. Các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các dân tộc rất ít người. Chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn. Các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu. Hướng dẫn đồng bào áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội của các dân tộc thiểu số, ẩm thực...) gắn với phát triển du lịch. Vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền, thông tin đối ngoại sâu rộng về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Quảng bá hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam, những thành tựu về công cuộc xóa đói giảm nghèo với bạn bè quốc tế. Vận động thu hút các nguồn lực phát triển của các tổ chức quốc tế vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước.

Phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh biên giới và đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật. Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng, phản ánh nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

TIN LIÊN QUAN

Hà Oai

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều