Hưng Yên: Công tác phòng chống ma túy tại huyện Tiên Lữ còn nhiều khó khăn

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), thời gian qua, công tác lập, duyệt hồ sơ và ra quyết định đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trong thời gian qua nhìn chung chưa được như mong muốn và thiếu sự bền vững, tỷ lệ tái nghiện cao. Việc thực hiện công tác thống kê nhà nước về phòng chống ma túy rất khó khăn do người nghiện ma túy thường vắng mặt ở nơi thường trú.

Công tác lập, duyệt hồ sơ và ra quyết định đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. (Ảnh minh họa)

Qua đó, huyện Tiên Lữ đã xác định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới: Tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng cũng như chống tệ nạn xã hội, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng cũng như chống tệ nạn xã hội, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả phòng chống tệ nạn ở địa phương.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các cơ sở, đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Các ban ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, hậu quả và tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người..., cách ứng phó khi gặp tình huống đến các tầng lớp nhân dân và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Cùng với đó, chú ý phòng ngừa từ xa, quản lý chặt chẽ các thành phần dễ bị lợi dụng, can thiệp, trợ giúp kịp thời hiệu quả, không kỳ thị đối với đối tượng sau cai nghiện, đối tượng bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị buôn bán trở về, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Các ngành, cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống, không để phát sinh tệ nạn xã hội. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người nghiện tham gia tự cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đến các trung tâm của tỉnh và quản lý chặt chẽ sau cai nghiện.

Đội xã hội tình nguyện cần tăng cường hoạt động đi vào nề nếp, hiệu quả, là thành viên tích cực hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, chữa trị và quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát liên ngành, điều tra, xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm, mua bán người để phòng ngừa phát sinh các loại tội phạm này.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác tuyên truyền thông tin phòng chống tệ nạn xã hội. Phối hợp, lồng ghép thực hiện các chương trình an sinh xã hội như giảm nghèo, đào tạo nghề, vay vốn sản xuất cũng như phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, buôn bán trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, xây dựng thị xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Phổ biến các mô hình hiệu quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Tạo phong trào toàn dân và dư luận xã hội lên án mạnh mẽ, phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tập huấn năng lực, trình độ cho cán bộ, tình nguyện viên trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

UBND huyện Tiên Lữ mong muốn tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản pháp luật phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng chống ma túy, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên để nắm bắt cách thức và địa điểm hoạt động của tội phạm ma túy,  cách nhận biết các con nghiện....

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều