Huyện Gia Lộc (Hải Dương) chủ động đưa NQ Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

PV

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là quá trình biến ý chí của Đảng thành ý chí của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chỉ thị nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc với tinh thần khẩn trương, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần được tiến hành sâu rộng, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả trong các tổ chức đảng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các luận điệu thù địch, sai trái, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử xấu; bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn, khoa học và cách mạng của Đảng ta.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị hãy nêu cao tinh thần, ý thức tự giác, xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, đơn vị tập trung trí tuệ, sớm xây dựng và hoàn chỉnh chương trình hành động của tập thể, kế hoạch thực hiện của cá nhân có tính khả thi cao, sát với tình hình, đặc điểm, tính chất của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát Nghị quyết của Đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề bức thiết đặt ra; Những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng yếu như, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự vững mạnh; Làm tốt công tác cán bộ; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện; Bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại,…

Mỗi chương trình, đề án có kế hoạch, tiến độ thực hiện rõ ràng; Phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành và trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, từng cá nhân cấp ủy. Từ đó, xây dựng, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Trước mắt giải quyết tốt các vấn đề cấp bách, nhất là những vấn đề thiết thực, cốt yếu đối với cuộc sống của nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là quá trình biến ý chí của Đảng thành ý chí của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Đó cũng là quá trình vận động, tập hợp, tổ chức các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, tích cực hành động cách mạng, chủ động, sáng tạo, sớm biến các chủ trương của Đảng thành hiện thực cuộc sống.

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là tăng cường chăm lo công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chủ động, linh hoạt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng đòi hỏi những diễn biến mới của thực tế.
Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị và thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và của cấp uỷ cấp trên; Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các ban xây dựng đảng, các ngành liên quan tập trung xây dựng nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, chủ động kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của đảng phù hợp với tình hình thực tế của huyện; Trọng đó tập trung thực hiện 2 đề án của Huyện uỷ khoá 25, đó là: Quy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020; Quy hoạch, xây dựng và phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp tập trung, giai đoạn 2016- 2020. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo và thực hiện 8 kế hoạch các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa 22-23-24 còn hiệu quả, giai đoạn tiếp theo 2016- 2020 về các lĩnh vực: Hoạt động của dân quân tự vệ; Chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở; Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở và đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn; Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm sinh hoạt văn hoá-thể thao cơ sở; Đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn;

 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, theo con đường đổi mới của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet