Kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Hà Giang

PV

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã xây dựng và ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 15/9/2016, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ tỉnh. Đoàn công tác đã được nghe và nghiên cứu các báo cáo về khái quát tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng; Báo cáo công tác chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội và một số văn bản liên quan. 
Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ tỉnh Hà Giang bước đầu đã đạt được kết quả trên cả 4 yêu cầu cơ bản, đó là: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; Công tác triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, cán bộ chủ chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Công tác chuẩn bị cho hội nghị các cấp (cả về cơ sở vật chất, tài liệu, báo cáo viên); Công tác tổ chức lớp học tại 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoach triển khai; Thành lập Ban Chỉ đạo; Thành lập Tổ báo cáo viên cấp tỉnh hỗ trợ triển khai, quán triệt các văn kiện ở cấp huyện và cơ sở; giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện tổ chức hội nghị, đăng ký mua tài liệu để phục vụ cho Hội nghị cán bộ chủ chốt ở cấp mình. Các cấp ủy huyện và tương đương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp mình và chỉ đạo cấp ủy cấp dưới tích cực triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng đảm bảo nội dung, hình thức và tiến độ thời gian theo kế hoạch của tỉnh.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; ban hành công văn đôn độc hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó, các cấp ủy huyện và tương đương cũng như cán bộ chủ chốt cấp xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đến ngày 10/9/2016 có 14/16 Đảng bộ trực thuộc đã ban hành chương trình hành động của cấp ủy, còn lại 2 Đảng bộ đã xây dựng dự thảo và xin ý kiến các ngành. Hầu hết cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong tỉnh đã xây dựng xong chương trình (kế hoạch) hành động trong từng năm và cả nhiệm kỳ gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy Đảng, của cán bộ chủ chốt được triển khai tích cực, cụ thể, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương. Các nội dung của chương trình, kế hoạch được xây dựng theo lộ trình, khoa học, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm và cả nhiệm kỳ, và được đưa ra thảo luận dân chủ, thống nhất mới ban hành thực hiện. Qua đó, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. 

Tính đến ngày 10/9 đã có 100% tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh triển khai quán triệt, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cơ quan, đơn vị. Tuy còn một số khó khăn, bất cập, tại một số Đảng ủy cơ sở thuộc cấp ủy huyện và tương đương chưa thực hiện đảm bảo theo tiến độ nhưng nhìn chung kết quả đạt được tại Đảng bộ tỉnh Hà Giang là khả quan, đúng kế hoạch, mục đích và yêu cầu đề ra.

Đồng chí Võ Văn Phuông đã đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ tỉnh, nhất là sự nỗ lực của Ban Thường vụ Tinh ủy và các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ, đã tổ chức tốt nôi dung các công việc. Các cấp ủy đã nắm chắc tinh thần chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, nắm chắc nội dung nghị quyết, vận dụng linh hoạt những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, nắm bắt được những khó khăn, bất cập để đề ra các giải pháp hữu hiệu khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các bước tiến hành trong kế hoạch triển khai của Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng; các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp về thời gian và thành phần triệu tập; đảm bảo đúng tiến độ. Việc tổ chức báo cáo viên cũng được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt, nêu cao vai trò của Bí thư cấp ủy, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm gắn với thực tiễn của đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ cấp ủy.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng đánh giá cao việc Đảng bộ luôn bám sát thực tiễn của địa phương, nắm rõ thực trạng nền kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng huyện, xây dựng Chương trình hành động sát với nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phù hợp với điều kiện trên từng địa bàn của tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ tỉnh Hà Giang cần quan tâm một số điểm liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết vào cuộc sống như: Các điều kiện thực hiện; Lộ trình triển khai chương trình (kế hoạch) hành động; Các nội dung lồng ghép cụ thể trong chương trình kinh tế- xã hội của tỉnh...; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng chương trình hành động ở cấp xã, ở các chi, đảng bộ trực thuộc và của tập thể, cá nhân lãnh đạo các cấp. Hàng năm, có kế hoạch kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn trong những năm tiếp theo. Bổ sung trong chương trình hành động việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Mong rằng, Đảng bộ Hà Giang sẽ đạt được những kết quả khích lệ trong mỗi năm và cả nhiệm kỳ.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet