Loạt giải pháp thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

Để đạt mục tiêu các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia và triển khai đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN đúng cam kết cần nhiều giải pháp.

Nhằm thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp như: Xây dựng và ban hành Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Rà soát và tiến hành sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định về thủ tục hành chính theo hướng: cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, chứng để áp dụng tối đa chứng từ điện tử...

Xây dựng và ban hành Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN...

Xây dựng và công bố bộ dữ liệu quốc gia về biểu mẫu và chứng từ điện tử trong lĩnh vực hành chính và thương mại để áp dụng chung cho tất cả các thủ tục hành chính thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.          

Xây dựng nghị định quy định về kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.

Xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng: Xử lý tập trung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trên nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình và đảm bảo trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thí điểm thuê dịch vụ trong cung cấp các tiện ích cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; xây dựng cơ chế và tổ chức hỗ trợ người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về Cơ chế một cửa quốc gia.

Các Bộ, ngành xây dựng dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 và Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020; trong đó phân định rõ nguồn kinh phí thực hiện. Đối với phần kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai nhiệm vụ này, các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư phát triển) tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hưởng dẫn thi hành.

Cùng với đó, xây dựng và triển khai đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới. Xây dựng và triển khai đề án nhằm mục đích kết nối các cơ quan chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng (các ngân hàng thương mại, bảo hiểm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics,...) liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới trên nền Cơ chế một cửa quốc gia bao gồm: Hoàn thiện chính sách quản lý; Nghiên cứu, ban hành các thủ tục hành chính; Thiết lập cơ chế thanh toán, bảo lãnh và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động thương mại điện tử qua biên giới.

Thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ thông qua công bố ấn phẩm về báo cáo thường niên liên quan đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịnh vụ công thông qua Cơ chế một cửa quốc gia…..

Ngoài ra, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ bảo lãnh tín dụng, kiểm tra chuyên ngành; trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc Hội phê duyệt đề án thí điểm áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện đề án thí điểm áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan; hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai mở rộng vào các năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều