Mỗi năm, Đoàn thanh niên Bắc Giang giới thiệu 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Tiến Dũng

Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang mới đưa ra phương châm phấn đấu mỗi năm, giới thiệu 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII.

Mỗi năm, Đoàn thanh niên Bắc Giang giới thiệu 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng  - ảnh 1
Văn nghệ chào mừng Đại hội (nguồn ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Đó là phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thanh thiếu nhi. Chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

Nâng cao chất lượng công tác tập hợp thanh thiếu nhi, xây dựng Đoàn và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt vững mạnh. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII phải gắn với các đề án, chương trình, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã và đang được triển khai hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Mỗi năm, Đoàn thanh niên Bắc Giang giới thiệu 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng  - ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Trần sỹ Thanh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và Nhà nước cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang

Trong năm 2016, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ít nhất 60% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung trong nghị quyết có liên quan đến thanh niên.

Bên cạnh đó, có 100% huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc xây dựng ít nhất 01 mô hình, phong trào cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Ngoài ra, có 100% Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 01 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Hằng năm, mỗi Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, mỗi đoàn xã có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi Đoàn phường, thị trấn có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị.

Hằng năm, mỗi cấp bộ đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên; toàn đoàn tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho ít nhất 50.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên. Hằng năm, mỗi cấp bộ đoàn có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương và của tỉnh Bắc Giang.

Đến năm 2021, phát triển thêm ít nhất 50 tổ chức Đoàn, Hội, Câu lạc bộ, nhóm nòng cốt trong thanh niên công nhân doanh nghiệp ngoài nhà nước; mỗi xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 03 câu lạc bộ thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích.

Mỗi năm, giới thiệu 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Đến năm 2021, 100% huyện, thành phố có điểm vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu nhi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet