Năm 2019, 100% công chức Sở Y tế Hà Nội được đào tạo nghiệp vụ giải quyết TTHC

Trong năm 2019, Sở Y tế Hà Nội đặt mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt. 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công vụ, trong đó, tập trung vào các cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý giải quyết các TTHC

 

Sở Y tế Hà Nội tăng cường công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019.

Đây là một trong những nội dung Kế hoạch số 309/KH-SYT về công tác cải cách hành chính năm 2019 vừa được Sở Y tế Hà Nội ban hành.

Theo đó, Sở đặt mục tiêu 100% đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC ở cơ quan, đơn vị mình quản lý. 100% các phòng thuộc cơ quan Văn phòng Sở tiến hành kiểm tra nội bộ và 40-50% số đơn vị trực thuộc tự kiểm tra. Tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC trong năm 2019. Bên cạnh đó, 100% các đơn vị trực thuộc duy trì các hình thức tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân; thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý và phân công cán bộ có trách nhiệm trả lời ý kiến phản ánh đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

 Đồng thời, tối thiểu 95% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn. 80% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tối thiểu 80% TTHC có quy định cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 chiếm tối thiểu 40; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 4 chiếm tối thiểu 30%. Tối thiểu 70% số TTHC có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích chiếm tối thiểu 10%, số hồ sơ trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích chiếm tối thiểu 15%.

Bên cạnh đó, 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giái quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được công khai, minh bạch theo quy định. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện hội nghị đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất 2 lần/năm. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố. Sở cũng phấn đấu, 100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt. 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công vụ, trong đó, tập trung vào các cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý giải quyết các TTHC. 100% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

TIN LIÊN QUAN
Ngô Huyền
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều