Nam Định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính

Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là một trong số các nhóm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định mới ban hành của tỉnh Nam Định.

Tháng 1/2019, UBND tỉnh Nam Định ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thay thế Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 25/4/2017.

Theo đó, để xếp hạng một cách thực chất, khách quan, khoa học và công bằng chất lượng CCHC hằng năm của các sở, ban, ngành, địa phương, UBND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện CCHC theo 2 nhóm: thông qua bộ chỉ số về các lĩnh vực công tác và đánh giá qua điều tra xã hội học theo 7 tiêu chí nhóm và 20 tiêu chí thành phần về tác động của CCHC.

Phần đánh giá kết quả thực hiện CCHC, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố tự đánh giá và chấm điểm trong 8 lĩnh vực, 35 tiêu chí nhóm và 72 tiêu chí thành phần.

Cụ thể các nhóm tiêu chí là: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”.

Phần điều tra xã hội học nhằm đánh giá tác động của CCHC, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ lập kế hoạch, khi có nhu cầu cần thiết đảm bảo tính khách quan, đồng bộ sẽ tiến hành đánh giá và chấm điểm trong 7 lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của sở, ban, ngành và các huyện, thành phố; công tác tuyên truyền CCHC; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc và các huyện, thành phố; chất lượng công chức; đổi mới cơ chế tài chính; hiện đại hóa hành chính; chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để công tác đánh giá chất lượng thực hiện CCHC đạt kết quả cao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 giải pháp: nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các đơn vị, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và kết quả xác định chỉ số CCHC hằng năm; bố trí công chức thực hiện công tác CCHC để theo dõi, đánh giá chỉ số CCHC tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính cho việc xác định chỉ số CCHC hằng năm; đẩy mạnh việc thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả CCHC theo lĩnh vực chuyên ngành được giao.

Năm 2020, tỉnh sẽ tổng kết việc xác định chỉ số CCHC để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Bộ chỉ số CCHC áp dụng cho các năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN
PV
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều