Nam Định: Thiếu kinh phí, công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin bị hạn chế

Kinh phí Trung ương phân bổ cho Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” còn hạn chế, trong khi kinh phí đối ứng và nguồn kinh phí xã hội hóa của địa phương còn khó khăn nên không có điều kiện để triển khai đồng bộ các hoạt động của Dự án.

Một trong những khó khăn thực hiên Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” ở Nam Định đó là nguồn kinh phí. (Ảnh: Báo Nam Định)

Theo UBND tỉnh Nam Định, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” nói riêng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, hướng dẫn của các bộ, ngành, cũng như sự hưởng ứng tích cực thực hiện của các sở, ngành địa phương và cộng đồng, người dân.

Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, nguồn vốn ngân sách đã được sử dụng hiệu quả, các hoạt động đã bám sát các tiêu chí của dự án, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở từng địa phương.

Về tăng cường đào tạo, tập huấn, đa dạng hóa các hình thức thông tin đã góp phần nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó thì vẫn còn những khó khăn vướng mắc mà tỉnh Nam Định đưa ra như: Một số văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình chậm ban hành dẫn đến việc triển khai thực hiện ở địa phương gặp khó khăn. Sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị được giao thực hiện dự án có lúc chưa kịp thời, kinh phí Trung ương phân bổ cho Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” còn hạn chế, trong khi kinh phí đối ứng và nguồn kinh phí xã hội hóa của địa phương còn khó khăn nên không có điều kiện để triển khai đồng bộ các hoạt động của Dự án.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều