Nghệ An: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ các cuộc họp trực tuyến

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 9497/UBND-TH gửi các Sở, ban ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành thực tổ chức thực hiện chế độ họp đúng theo quy định, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cuộc họp trực tuyến.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng hoặc củng cố, nâng cấp Chuyên mục về họp tại Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình để đăng tải giấy mời, chương trình, tài liệu đối với các cuộc họp.

Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ họp theo đúng quy định, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT kiểm tra, xây dựng hoặc nâng cấp Chuyên mục về họp tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng chuyên mục họp tại Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Tổng hợp, báo cáo về việc tổ chức họp, các biện pháp giảm số lượng cuộc họp, nâng cao chất lượng cuộc họp tại các cơ quan, địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12 hàng năm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 hàng năm.

TIN LIÊN QUAN
Việt Hòa
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều