Người lao động sẽ được hưởng 2 tháng tiền lương an toàn nếu hoàn thành ATVSLĐ

Lao động quản lý trực tiếp và người lao động nếu thực hiện tốt công tác ATVSLĐ thì ngoài việc được thanh toán đủ tiền lương, còn được khuyến khích thêm tiền lương an toàn. Tiền thưởng an toàn được áp dụng cho công nhân khai thác, xây dựng mỏ hầm lò.

Theo hướng dẫn về việc xây dựng quy định trả lương, thưởng và các biện pháp kinh tế gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, người lao động sẽ được hưởng khuyến khích 2 tháng tiền lương an toàn bình quân được hưởng trong năm nếu hoàn thành tốt công tác ATVSLĐ.

Cụ thể, lao động quản lý trực tiếp và người lao động nếu thực hiện tốt công tác ATVSLĐ thì ngoài việc được thanh toán đủ tiền lương, còn được khuyến khích thêm tiền lương nếu phát hiện nguy cơ gây mất an toàn, nguy cơ thất thoát, huỷ hoại tài sản doanh nghiệp và hoàn thành tốt công tác ATVSLĐ trong tháng, năm.

Mức khuyến khích hàng tháng: Người lao động nếu không mắc các lỗi về an toàn trong tháng thì được hưởng 0,15 tháng tiền lương an toàn được hưởng trong tháng (đối với người lao động làm việc trong hầm lò) và 0,10 tháng tiền lương an toàn được hưởng trong tháng (đối với người lao động làm việc ngoài mặt bằng). Mức thấp nhất cũng bằng 10% mức lương cơ sở Nhà nước quy định tại thời điểm.

Mức khuyến khích hàng năm: Đối với nhóm chịu tác động bởi công tác ATBHLĐ ở mức độ cao, nếu không mắc các lỗi về an toàn, các tháng trong năm đều được khuyến khích tiền lương thì được hưởng khuyến khích 2 tháng tiền lương an toàn (bình quân được hưởng trong năm); nếu trong năm có tháng không được hưởng tiền lương khuyến khích do có mắc các lỗi về an toàn, song lỗi đó được xác định không phải là lỗi nghiêm trọng và tổng tiền lương khuyến khích các tháng trong năm được thanh toán từ 70 đến dưới 100% thì được hưởng khuyến khích 1 tháng tiền lương an toàn (bình quân được hưởng trong năm).

Đối với nhóm chịu tác động bởi công tác ATBHLĐ ở mức trung bình hoặc thấp, nếu không mắc các lỗi về an toàn, các tháng trong năm đều được khuyến khích tiền lương thì được hưởng khuyến khích 1 tháng mức tiền lương an toàn; nếu trong năm có tháng không được hưởng tiền lương khuyến khích do có mắc các lỗi về an toàn, song lỗi đó được xác định không phải là lỗi nghiêm trọng và tổng tiền lương khuyến khích các tháng trong năm được thanh toán từ 70 đến dưới 100% thì được hưởng khuyến khích 0,5 tháng mức tiền lương an toàn, mức thấp nhất cũng bằng 50% mức lương cơ sở Nhà nước quy định tại thời điểm. Nguồn khuyến khích tiền lương an toàn nằm trong tổng quỹ tiền lương của đơn vị.

Về tiền thưởng an toàn: Tiền thưởng an toàn được áp dụng cho công nhân khai thác, xây dựng mỏ hầm lò (thợ lò, cơ điện lò, vận hành băng tải, máng cào, các thiết bị trong lò). Nguồn tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của đơn vị.

Mức thưởng an toàn hàng tháng bằng mức khuyến khích hàng tháng đối với người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Mức thưởng hàng năm: nếu các tháng trong năm đều được thưởng an toàn, mức thưởng cả năm bằng 2 tháng tiền lương an toàn (bình quân được hưởng trong năm); nếu tháng nào mắc lỗi an toàn thì không được hưởng tiền thưởng an toàn của tháng đó; trong năm nếu có một tháng không được thưởng an toàn thì không được hưởng tiền thưởng an toàn của năm đó.

TIN LIÊN QUAN
D. Thùy
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều