Nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng vốn vay cho người nghèo

Mặc dù có những thời điểm khó khăn, tuy nhiên về cơ bản, nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.

 

 

 

Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tính đến 30/9/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 195.970 tỷ đồng, tăng 51.315 tỷ đồng (+35,5%) so với đầu năm 2016. Trong đó vốn địa phương ủy thác đạt 11.364 tỷ đồng có sự tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 6.469 tỷ đồng so với đầu năm 2016.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành về thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, NHCSXH đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tại NHCSXH.

Từ định hướng này, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban đại diện HĐQT các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn và chỉ đạo, thực hiện tốt việc điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụng.

Đồng thời, trên cơ sở danh sách các huyện, xã được phê duyệt xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 tại địa phương, mỗi đơn vị đã lựa chọn và đăng ký hỗ trợ xây dựng NTM đối với 01 đơn vị cấp huyện và xã trên địa bàn.

NHCSXH chủ động đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành và chính quyền các địa phương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Đến việc vận động các nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo với việc triển khai sâu rộng có hiệu quả sản phẩm tiết kiệm nhận tiền gửi từ dân cư người nghèo nhằm tạo thói quen tích lũy và hỗ trợ người nghèo từng bước tiếp cận với dịch vụ ngân hàng…

Với những biện pháp trên, cơ cấu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã chuyển biến theo hướng tăng nguồn vốn NHCSXH huy động được NSNN cấp bù lãi suất và nguồn lực tại địa phương, giảm dần nguồn vốn cấp trực tiếp từ NSNN cho các chương trình, thể hiện rõ chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực” với phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm”.

Đặc biệt, để tăng cường hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, NHCSXH đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tích cực tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, sửa đổi nhiều cơ chế chính sách mới, như: Cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP; Cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Cho vay hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng ĐBSCL; Cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; Cho vay bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững; Nâng mức vay đối với chương trình HSSV; điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Việc cho ra đời các chính sách mới này không chỉ giúp các hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập mà còn đáp ứng các tiêu chí khác của giảm nghèo đa chiều. Dòng vốn tín dụng chính sách dù nhiều chương trình, song không dàn trải mà tập trung chính công cuộc giảm nghèo với cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo. 90% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giáo dục và đào tạo.

Tại tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2015 - 2017 đã có 2.940 hộ thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, doanh số cho vay các chương trình tín dụng đạt 159.091 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 116.411 tỷ đồng với trên hơn 6,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ đến 30/9/2018 đạt 184.727 tỷ đồng, tăng 42.199 tỷ đồng (+29,6%) so với thời điểm đầu năm 2016.

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 578 ngàn lao động, trong đó gần 11 ngàn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 154 ngàn HSSVcó hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 3,7 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, hơn 6,8 ngàn căn nhà tránh lũ cho hộ nghèo một số tỉnh ven biển miền Trung và vùng ĐBSCL và Tây Nguyên, hơn 78 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở trên toàn quốc…

Riêng đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, doanh số cho đạt 14.064 tỷ đồng, với gần 469 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại các huyện nghèo đạt 20.107 tỷ đồng, tăng 8.980 tỷ đồng so với đầu năm 2016, với trên 598 nghìn khách hàng còn dư nợ. Thời điểm cuối 2015 dư nợ bình quân một huyện nghèo là 174 tỷ đồng; hiện nay, dư nợ bình quân đạt trên 236 tỷ đồng/huyện.

Theo NHCSXH, giai đoạn 2016 - 2018 nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại 100% các xã, phường trên toàn quốc và giúp gần 1,1 triệu lượt hộ vượt ngưỡng nghèo; góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015.

Tại tỉnh Nghệ An, từ năm 2015 đến nay có 16.856 lượt hộ vay vốn NHCSXH. Trong giai đoạn 2015 - 2017 đã có 2.940 hộ thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Tính đến nay, có 19 chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng nguồn vốn đạt 7.710 tỷ đồng, tăng 498 tỷ đồng so với đầu năm; tốc độ tăng trưởng đạt 6,92%.

Công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình tín dụng hàng năm được Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao, việc cho vay được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Doanh số cho vay từ năm 2015 đến tháng 8/2018 đạt hơn 4.260 tỷ đồng, với 160.877 lượt hộ khách hàng được vay vốn. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn trung bình đạt 6,5 - 7,5%/huyện.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH, đã giúp cho hàng ngàn lượt hộ nghèo trong tỉnh có vốn để phát triển chăn nuôi đại gia súc như trâu, bò, dê, xây mới, sửa chữa, cải tạo hàng ngàn mét vuông chuồng trại chăn nuôi, đầu tư mua sắm vật tư, máy móc, dụng cụ sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ, làm nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường… Nhiều mô hình hiệu quả như hỗ trợ cho vay HSSV, vay vốn SXKD, làm nhà ở tại các huyện Quỳ Hợp, Con Cuông, Quế Phong.

Còn ở tỉnh Đắk Nông, đến nay, tổng dư nợ cho vay vốn chính sách qua NHCSXH toàn tỉnh là gần 2.400 tỷ đồng với gần 70 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn cho vay của NHCSXH tỉnh Đắk Nông hầu hết được các đối tượng thụ hưởng sử dụng đúng mục đích góp phần phát triển SXKD, tạo việc làm, hỗ trợ chi phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đi học theo quy định của Chính phủ.

Để tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, bên cạnh việc bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã ban hành, NHCSXH sẽ chủ động báo cáo và làm việc với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bố trí kế hoạch vốn NSNN để cấp vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, cấp vốn điều lệ cho NHCSXH theo quy định.

 

Hải Yến
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều