Nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Cầu Giấy 2019

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố, quận ủy như: Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chương trình 01-CTr/TU của thành ủy Hà Nội (khóa XVI); Chương trình 07-CTr/QU của quận ủy khóa V; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của thành ủy Hà Nội, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng: Ngày 10/01/2019, Ban chấp hành Đảng bộ quận ban hành kế hoạch công tác kiểm tra giám sát (Kế hoạch số 92-KH/QU) xác định 03 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề (02 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát) đối với cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCSĐ) trực thuộc quận ủy. Trong đó, nội dung tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình 09-CTr/QU ngày 16/5/2016 của quận ủy Cầu Giấy về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2015 - 2020"; việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT quận ủy xây dựng kế hoạch, đề ra 06 nội dung kiểm tra theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Trong đó xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên trở lên; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 03 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 05 tổ chức đảng (Trong đó có cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp); giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 87-KH/QU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ quận ủy Cầu Giấy về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”, đối với 05 tổ chức đảng, 06 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các tổ chức đảng có biểu hiện buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý; Mất đoàn kết nội bộ, có nhiều đơn thư tố cáo; Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tồn tại; Ban hành các chủ trương, nghị quyết và văn bản chỉ đạo chưa phù hợp với điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi cá nhân và vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, pháp luật nhà nước. Cùng với việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, UBKT quận ủy phân công các ủy viên UBKT và cán bộ, công chức cơ quan UBKT kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, tổ chức đảng và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp đảng viên, công dân, qua đó tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, đồng thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ quận. Kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyển xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng và đề nghị xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo quy định.

Để thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, UBKT quận ủy tập trung đưa ra một số giải pháp như sau: Bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, UBKT quận ủy chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện, đảm bảo thời gian thực hiện từng cuộc kiểm tra, giám sát phù hợp thực tế nhiệm vụ của quận và mang tính khoa học, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, các Đoàn  luôn đổi mới về phương thức, phương pháp để vừa linh hoạt, vẫn đảm bảo quy trình theo quy định. Chủ động phối hợp, mời các cơ quan chuyên môn tham gia là thành viên đoàn theo quy chế phối hợp khi tiến hành kiểm tra, giám sát nội dung thuộc lĩnh vực mới, khó; Nâng cao chất lượng kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát bằng cách chỉ rõ từng ưu điểm, hạn chế; Tăng cường chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; Kiên quyết xử lý những sai phạm xảy ra (nếu có).

Kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ quận; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ quận Cầu Giấy”. UBKT Quận ủy tăng cường hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; Ban hành hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ kiểm tra, giám sát áp dụng cho cấp ủy, UBKT cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc theo hướng dẫn của UBKT Trung ương và UBKT Thành ủy Hà Nội; Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ quận.

Năm là, toàn Ngành phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của quận ủy, UBKT quận ủy, các cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở trực thuộc quận ủy; Các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Minh An
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều