Nhiều địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 28

Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH)

Tư vấn tuyên truyền người dân tham gia BHXH ở Quảng Nam

Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền 

Đầu tháng 12/2018, Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chương trình hành động số 1282-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Theo đó, Chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ vị trí, vai trò của việc cải cách chính sách BHXH; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, người dân về chính sách BHXH; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách BHXH.

Chương trình hành động đề ra mục tiêu cụ thể, theo đó Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Chương trình hành động đề ra, Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, đặc biệt là 5 quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác BHXH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cái cách chính sách BHXH đối với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

Quảng Nam phấn đấu 3 năm đạt giao dịch điện tử 100 %

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đạt kết quả, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong đó, quán triệt mục tiêu phát triển BHXH trên địa bàn tỉnh, phấn đấu cụ thể:

Đến năm 2021, khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp mức ASEAN 4 (dưới 49 giờ); chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 82%.

Phấn đấu đến năm 2025, khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

`Phấn đấu đến năm 2030, khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Khánh Chi
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều