Những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2018

Chính phủ đặt mục tiêu năm 2018 tăng trưởng GDP đạt 6,7%, CPI bình quân khoảng 4%; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra trong hai ngày 28 và 29/12/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trình bày dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là:

“Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước.”

Ảnh: VGP.

Chính phủ đặt mục tiêu năm 2018 tăng trưởng GDP đạt 6,7%, CPI bình quân khoảng 4%; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Năm 2018, kiểm soát bội chi NSNN ở mức 3,7% GDP. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ sẽ triệt để tiết kiệm các khoản thu ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền,…

Đối với việc quản lý nợ công, Chính phủ phấn đấu đến cuối năm 2018 dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP.

Tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ đầu tư công, chấn chỉnh những bất cập trong các đự án công tư, nhất là các dự án BOT.

Bảo đảm cân đối xuất nhập khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 8%-10% so với năm 2017, kiểm soát nhập siêu dưới 3% so với tổng kim ngạch nhập khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10%;

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DNNVV, HTX, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Tuân
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều