Ninh Bình quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

PV

Ngày 12/9, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Báo cáo tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, từ thành tựu đến hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2021; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Trên cơ sở đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao có đạo đức, trách nhiệm, có văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, các chương trình, đề án, dự án được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành cấp trên giao.
Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ khối cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet