Nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Ai sẽ được xóa?

H.Y

Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh nhưng bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự được pháp luật công nhận nếu không còn tài sản để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, sẽ được xóa nợ.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục miễn, giảm, xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số trường hợp; xử lý tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội.

Theo dự thảo Nghị định quy định cụ thể về những trường hợp được xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tổ chức, cá nhân bị phá sản không còn tài sản xử lý để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ vào ngân sách nhà nước sẽ được xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp.

 Trong trường hợp này, nếu cá nhân hoặc tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản.

Quy định này không áp dụng trường hợp giao đất, cho thuê đất để làm nhà ở, xây dựng nhà ở để bán, xây dựng nhà ở để bán kết hợp với cho thuê.

Sẽ xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp trong trường hợp bị chết, mất tích, hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Nếu cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp nhưng được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Quy định này không áp dụng trong trường hợp cá nhân được giao đất, cho thuê đất để làm nhà ở, xây dựng nhà ở để bán, xây dựng nhà ở để bán kết hợp với cho thuê.

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm ban hành Quyết định thu hồi đất thì được xóa nợ tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp phát sinh từ thời điểm chậm nhất mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật tính từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị trả lại đất của người sử dụng đất.

Theo đó, tổ chức, cá nhân phải nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật tính đền thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định các trường hợp xóa nợ nêu trên khi xem xét xóa nợ gốc thì cũng đồng thời được xóa khoản tiền phạt, chậm nộp của khoản nợ gốc đó.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet