Nông thôn mới ở Lào Cai: Chú trọng từ tuyên truyền đến ban hành các chính sách

Minh Thư

Qua tuyên truyền, 9 tháng đầu năm xây dựng nông thôn mới ở Lào Cao đã vận động nhân dân đóng góp 39.316 tỷ đồng, trong đó có 9,419 tỷ đồng tiền mặt, 93.431 ngày công lao động, hiến đất 59.518 m2 và nhiều hiện vật khác.

Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, công tác tuyên truyền, vận động về nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh thời gian qua được các cơ quan truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hàng tháng tổ chức giao ban tuyên truyền và định hướng các nội dung, chủ đề về tuyên truyền.

Lào Cai chú trọng từ tuyên truyền đến ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn trong xây dựng nông thôn mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền, tăng thời lượng các tin bài, phóng sự về các hoạt động của chương trình xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã chủ tổ chức các hoạt động thiết thực tại các huyện, các xã để vận động, tuyên truyền nhân dân chung sức xây dựng NTM, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp,... Các tin, bài trên được phát bằng tiếng Việt và được biên dịch ra tiếng Mông, Dao, Giáy phát sóng trên truyền hình Lào Cai.

Cùng với đó, tổ chức các hội thi tuyên truyền về xây dựng NTM cho 8.313 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên; số cụm pano, ap pic được duy trì và làm mới là 1.267 cái, 1.741 băng zôn, khẩu hiệu và 702 tờ gấp, biển tường... Tổ chức 486 buổi văn nghệ với 165.938 lượt người tham gia các chương trình; tuyên truyền qua đài truyền thanh truyền hình 6.521 tin, bài với 2.865 lượt chương trình, chuyên mục; 1.972 lượt tin bài đăng trên các báo, bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử.

Đặc biệt nhấn mạnh tuyên truyền thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm 2017, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Chương trình xây dựng NTM; ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền miệng được 11.892 buổi thu hút 478.819 lượt người tham gia, phát hành 3.000 cuốn Bản tin NTM phản ánh các hoạt động tiêu biểu trong quý.

Các đội tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động từ tỉnh đến huyện đã tổ chức 733 buổi tuyên truyền lưu động, trong đó tuyên truyền phục vụ cơ sở 611 buổi, các hoạt động tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia NTM chủ yếu lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền về cơ sở của các đơn vị.

Công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức lưu động 44 buổi, phát 44 đĩa CD lồng ghép tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được lồng tiếng kinh, Dao, Mông, Phù lá,… phát cho các trung tâm văn hóa huyện, thành phố. Tổ chức 486 buổi biểu diễn nghệ thuật phục phụ khoảng 165.938 lượt người xem.

Qua tuyên truyền đã vận động nhân dân đóng góp quy ra tiền (đất đai, công lao động, cây cối, hoa màu...) là 39.316 tỷ đồng, trong đó có 9,419 tỷ đồng tiền mặt, 93.431 ngày công lao động, hiến đất 59.518 m2 và nhiều hiện vật khác.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ nét qua việc tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới, tự giác thực hiện các phần việc do nhân dân làm, tự nguyện tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất,...

Ban hành nhiều cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện

Để triển khai thực hiện kịp thời các văn bản hướng dẫn của trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chương trình tại cơ sở.

Trong 9 tháng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo điều hành; các sở, ban ngành đã ban hành hơn 110 văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, xác định đào tạo, tập huấn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM nhằm mục đích bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, giúp người dân nắm bắt các kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Nội dung tập huấn hướng tới các chuyên đề như: giới thiệu tới cán bộ và nhân các cơ chế chính sách mới trong nông nghiệp, nông thôn của trung ương, của tỉnh; nghiệp vụ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hướng dẫn kỹ thuật phát triển sản xuất nâng cao thu nhập...

Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã tổ chức 178 lớp tập huấn cho 12.750 lượt người nhằm nâng cao kiến thức về các lĩnh vực như: xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc gia súc, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khởi sự kinh doanh, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet