Quản lý, sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số

H.Thanh

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018.

Thông tư này sẽ quy định về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018 đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan được giao dự toán để thực hiện hợp đồng đặt hàng xuất bản và phát hành một số ấn phẩm báo, tạp chí; các báo, tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương và các cơ quan, đơn vị, đối tượng được cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí (sau đây gọi tắt là ấn phẩm) quy định tại Điều 2 Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo nội dung thông tư được dự thảo, kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán hàng năm của Uỷ ban Dân tộc.

Việc lập, phân bổ, giao dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Riêng năm 2017, Uỷ ban Dân tộc lập dự toán kinh phí thực hiện cấp một số ấn phẩm gửi Bộ Tài chính thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi ngân sách của Uỷ ban Dân tộc.

Về việc đặt hàng xuất bản và phát hành ấn phẩm hàng năm, dự thảo nêu rõ căn cứ đặt hàng dựa vào dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền giao cho Uỷ ban Dân tộc để thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn hàng năm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Giá đặt hàng (bao gồm chi phí xuất bản, chi phí phát hành) ấn phẩm Nhà nước đặt hàng do Bộ Tài chính xác định và thông báo;

Tên các Báo, Tạp chí tham gia xuất bản ấn phẩm, tên đối tượng được cấp ấn phẩm và số kỳ xuất bản ấn phẩm theo quy định tại Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm và số lượng ấn phẩm xuất bản, phát hành do Uỷ ban Dân tộc thông báo.

Quy cách, chất lượng ấn phẩm theo quy định của Uỷ ban Dân tộc.

Nội dung hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm thực hiện theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Về việc thanh toán hợp đồng:
Các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 10/01 năm sau để gửi Uỷ ban Dân tộc. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ tài liệu của các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại (nếu có) cho các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương;

Thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản ấn phẩm căn cứ vào:
- Hợp đồng đặt hàng và hợp đồng điều chỉnh (nếu có);
- Hợp đồng in, thanh lý hợp đồng in giữa các Báo, Tạp chí và đơn vị in ấn;
- Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng giữa Uỷ ban Dân tộc với các Báo, Tạp chí.

Thanh toán hợp đồng đặt hàng phát hành ấn phẩm căn cứ vào:
- Hợp đồng đặt hàng và hợp đồng điều chỉnh (nếu có);
- Biên bản xác nhận về số lượng ấn phẩm chuyển phát giữa Công ty Phát hành báo chí Trung ương với các Báo, Tạp chí;
- Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng phát hành ấn phẩm giữa Uỷ ban Dân tộc với Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Dự thảo cũng quy định:

Các Báo, Tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương phải theo dõi, hạch toán riêng phần kinh phí Nhà nước đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo chế độ kế toán hiện hành, thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tổng hợp cùng với chi thường xuyên của Uỷ ban Dân tộc gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Kinh phí đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm được bố trí trong dự toán của năm nào được thực hiện và quyết toán vào ngân sách của năm đó. Cuối năm, số dư kinh phí của các Hợp đồng chưa nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; số dư dự toán không sử dụng hết (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành về xử lý ngân sách cuối năm.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet