Quảng Bình: 100% cơ quan Nhà nước sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung năm 2018

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 2342/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu có 100% các cơ quan nhà nước ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, như: Cổng thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Quản lý văn bản và điều hành; Theo dõi sự chỉ đạo điều hành; Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại CCVC; Hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh; Quản lý tài sản, kế toán,... 60% - 80% văn bản của cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng đạt 100%. Cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện và các cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến Trung ương được thông suốt đạt 100%. 95% - 100% nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành của cơ quan nhà nước được ứng dụng công nghệ thông tin, như: quản lý giáo dục, y tế, giao thông,...

100% UBND cấp huyện, sở, ban, ngành, 90% xã, phường triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông; 50% dịch vụ công ở UBND cấp huyện, 40% dịch vụ công ở các sở, ban, ngành và 30% dịch vụ công ở UBND cấp xã đạt ở mức độ 3, 4; 100% thông tin hoạt động của cơ quan Nhà nước được cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử và Trang Thông tin điện tử, Sàn thương mại điện tử.

Hội nghị Chuyên đề “Tầm nhìn và giải pháp về xây dựng Chính phủ điện tử tại Quảng Bình trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" tổ chức tại Quảng Bình.

Hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

Xây dựng mạng diện rộng (WAN) của cơ quan nhà nước trên cơ sở mạng TSLCD, đảm bảo tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã liên kết, chia sẻ thông tin với tốc độ cao. Nâng cấp, mở rộng Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến Trung ương, từ tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã; từng bước triển khai đến cấp xã.

Bưu Điện tỉnh Quảng Bình, điểm sáng trong việc triển khai sử dụng phần mềm dùng chung.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan vận hành Cổng Thông tin điện tử dịch vụ hành chính công trực tuyến, làm đầu mối tập trung, thống nhất cung cấp các loại hình dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều