Quảng Bình bố trí 2 tỉ đồng từ dự án“Truyền thông giảm nghèo về thông tin”

Năm 2018, tỉnh Quảng Bình đã bố trí 2 tỉ đồng từ dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho 5 tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 579/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chung cho khu vực 5 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu giảm nghèo là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững, mặt khác chỉ có tăng trưởng cao, bền vững mới có sức mạnh vật chất để hỗ trợ và tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Những thành tựu trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong những năm qua đã tạo nên diện mạo mới trong bộ mặt nông thôn, nông dân, là kết quả của việc thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) có tình hình phát triển kinh tế, xã hội tương đồng; tỉ lệ hộ nghèo cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, hiệu quả thấp, sức cạnh tranh còn hạn chế, các điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, mức hưởng thụ thông tin chênh lệch với những vùng, miền khác trong cả nước. Những kết quả trong phát triển kinh tế của vùng đến nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu đặt ra.

Chương trình tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào ở xã biên giới Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình)

Xác định tầm quan trọng của công tác xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là công tác giảm nghèo thông tin, trong những năm qua, các tỉnh đã tập trung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt, chú trọng tuyên truyền chủ trương xử lý, khắc phục sự cố môi trường biển, góp phần ổn định sản xuất, đời sống của người dân.

Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền vẫn còn nhiều hạn chế là do chưa tập trung khai thác các đề tài có tính chất chuyên sâu và hệ thống nhằm tạo điểm nhấn cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; đa phần các địa phương còn khó khăn, do đó kinh phí đầu tư cho hoạt động thông tin tuyên truyền còn eo hẹp, chưa được quan tâm đúng mức; các cơ quan truyền thông tại các địa phương tự thực hiện nội dung thông tin tuyên truyền một cách độc lập, không có sự kế thừa, khai thác sản phẩm để dùng chung, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền và hạn chế hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước….

Năm 2018, tỉnh Quảng Bình được bố trí 2 tỉ đồng từ Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho các tỉnh trong khu vực. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần giảm nghèo thông tin, cung cấp thông tin thiết yếu đến các tầng lớp nhân dân thuộc địa bàn thụ hưởng chương trình.

Pano tuyên truyền tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Để đảm bảo hiệu quả công tác truyền thông, tỉnh Quảng Bình lựa chọn địa bàn 5 tỉnh có nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, bao gồm: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, đồng thời, lựa chọn chủ đề thiết yếu, có tính cấp thiết, sử dụng chung cho các tỉnh trong khu vực.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền có tính chất khu vực là rất cần thiết, đảm bảo khai thác được các chủ đề chuyên sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; tăng cường đưa thông tin thiết yếu, thiết thực đến với người dân nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và thay đổi hành vi của người nghèo về giảm nghèo bền vững tại 5 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước trong hoạt động thông tin, tuyên truyền tránh chồng chéo, lãng phí.

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm như: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, trọng tâm là phát triển kinh tế biển; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; về chủ quyền an ninh biên giới; phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công tác dân tộc, phát triển kinh tế tại địa bàn dân tộc thiểu số; phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn 5 tỉnh Bắc Trung bộ.

TIN LIÊN QUAN

Thanh Hà

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều