Quảng Trị: Xây dựng 90% xã, phường không có tệ nạn mại dâm vào năm 2020

Đến 2020 Quảng Trị phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm. Mục tiêu xây dựng 90% tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không có tệ nạn mại dâm.

UBND tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu đến 2020: 100% số xã, phường, thị trấn có tổ chức, duy trì các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm. Xây dựng, duy trì 85 - 90% tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không có tệ nạn mại dâm.

Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh đã đặt ra mục tiêu cụ thể, nhằm tuyên tuyền nâng cao nhận thức và phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra, đấu tranh, xử lý 100% các đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, có hành vi vi phạm hành chính tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm được triển khai rộng rãi đến nhiều tầng lớp nhân dân.

Các nội dung kế hoạch được tập trung vào 04 nhóm hoạt động chính, bao gồm: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội và các phong trào của địa phương; Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; Phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống mại dâm, đưa các nội dung kế hoạch phòng chống mại dâm vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống mại dâm kết hợp với các hoạt động công tác chuyên môn thường xuyên.

Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, coi đây là một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống mua bán người..

Các địa phương có các địa bàn trọng điểm nhiều phức tạp về tệ nạn mại dâm, tập trung giải quyết dứt điểm các tụ điểm mại dâm công cộng, không để phát sinh tụ điểm mới. Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục thành viên trong gia đình làm tốt công tác phòng, chống mại dâm; Duy trì chế độ kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết ở các cấp nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành và nhân rộng các mô hình, phương pháp, giải pháp có hiệu quả cao.

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều