Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Với 430 phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 88,30%, Quốc hội vừa chính thức biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý của UBTVQH về dự án luật, UBTV Quốc hội thấy rằng, quy định “quyền và nghĩa vụ” của công dân về quốc phòng (Điều 5) tại tên điều phù hợp với tên Chương II Hiến pháp năm 2013 (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân); khoản 1 quy định Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân” là phù hợp với Điều 45 Hiến pháp.

Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ "công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc" tại khoản 2 vì Điều 44 Hiến pháp đã quy định nội dung này.

UBTVQH thấy rằng, Điều 44 Hiến pháp đã quy định nội dung này nhưng tại khoản 2 có quy định cụ thể hơn và trên thực tế nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc của công dân được thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực quốc phòng, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nên quy định như khoản 2 trong Luật này là phù hợp.

Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “lực lượng dự bị động viên” tại khoản 2 Điều 5. UBTVQH thấy rằng, theo khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị. Do đó, quy định như dự thảo Luật là đầy đủ và phù hợp.

Tại Điều 15 của Luật Quốc phòng (sửa đổi) về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Có ý kiến cho rằng, khoản 2 chủ yếu chỉ quy định về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, ít thể hiện việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, nên đề nghị bổ sung cho đầy đủ.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

UBTVQH thấy rằng, điểm a quy định kết hợp 2 chiều giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; điểm c quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội; điểm b, điểm đ và điểm e quy định kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng. Quy định như dự thảo Luật là đầy đủ và phù hợp.

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể  về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần.

UBTVQH thấy rằng, hiện nay Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Các đoàn kinh tế - quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người...; có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đồng thời là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp.

Luật Quốc phòng (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Tuân

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều