Siết chặt việc kê khai tài sản để ngăn chặn tham nhũng

Nguyễn Tuân

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận có nhiều điểm mới so với luật cũ. Trong đó, dự thảo tập trung ngăn chặn tham nhũng từ xa thông qua kê khai tài sản.

Tại Điều 40 của dự thảo Luật quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai tài sản, thu nhập, kê khai bổ sung tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên khi được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ mới hoặc có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Tại Điều 41, quy định về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, Chính phủ trình 2 phương án để Quốc hội xem xét.

Phương án 1:

a) Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân;

b) Người được bổ nhiệm vào ngạch công chức trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được giao biên chế và có sử dụng tài chính công, tài sản công; Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên);

c) Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương đương Phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

d) Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp nhà nước và người đó giữ chức danh quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước;

đ) Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban nhân dân và công chức xã, phường, thị trấn.

Biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý tại Yên Bái.

Phương án 2:

a) Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân;

b) Người được bổ nhiệm, bầu, cử giữ chức vụ quản lý được hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên ở cấp trung ương và 0,9 trở lên ở cấp địa phương hoặc tương đương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được giao biên chế và có sử dụng tài chính công, tài sản công;

c) Người được bổ nhiệm, bầu, cử giữ chức vụ quản lý được hưởng phụ cấp chức vụ dưới 0,7 là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.  

2. Việc kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại Điều 42 của dự thảo, tài sản, thu nhập phải kê khai gồm:

1. Đất, nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng.

2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại động sản khác mà giá trị của mỗi loại từ 50.000.000 đồng trở lên.

3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.

4. Tổng thu nhập tính từ lần kê khai trước đến thời điểm kê khai kế tiếp.

Việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện dưới hình thức bản giấy. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

Chính phủ cũng trình phương án Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành quy trình bổ nhiệm, phải được công khai tại cuộc họp chi bộ nơi người đó sinh hoạt.

Ngân hàng, cơ quan quản lý nhà đất, đăng ký tài sản, cơ quản lý thuế, hải quan, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp chia sẻ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu phục vụ việc theo dõi biến động tài sản, thu nhập khi cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập có yêu cầu, đề nghị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet