Sở KH&CN Vĩnh Long triển khai học tập NQ Trung ương ba, khoá XII của Đảng

PV

Ngày 30/9/2016, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị.

Hội nghị đã được nghe thông tin về những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương ba (khóa XII) về các vấn đề trong công tác xây dựng Đảng (Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII,…); Chương trình hành động số 07 - CTr/TU, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Phán quyết của Toà Trọng tài quốc tế vụ kiện Philippin - Trung Quốc.
Với tinh thần học tập nghiêm túc và trách nhiệm sẽ giúp đảng viên, công chức, viên chức nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, những vấn đề mang tính thời sự, từ đó nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, thống nhất ý chí và hành động, vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn góp phần thiết thực trong sự nghiệp phát triển ngành nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet