Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi học tập quán triệt NQ Đại hội Đảng XII

PV

Ngày 16/9/2016, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. ​

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã nghe quán triệt toàn bộ nội dung quan trọng và những điểm mới của các Văn kiện và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 12 của Đảng. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm 6 phần: Thứ nhất: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020 nêu trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo KT-XH của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội. Thứ hai: Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII. Thứ ba: Thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành. Thứ tư: Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Thứ năm: Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thứ sáu: Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Nghị quyết khẳng định tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNTQuảng Ngãi  cũng đã quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành các Kết luận số 17, 18, 30, 31 của Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX trong toàn Đảng bộ mở rộng. Lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Sở sẽ viết chương trình hành động và ký cam kết thực hiện với Đảng ủy Sở. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết 12 của Đảng nộp cho thủ trưởng đơn vị mình (đối với quần chúng) và cho chi bộ (đối với đảng viên), để các chi bộ báo cáo kết quả đợt học tập với Đảng ủy Sở.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet