Sở Tài chính Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

PV

Sở Tài chính Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Ông Nguyễn Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nêu rõ, Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế- xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở Tài chính cần nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng đề nghị, từng Chi bộ và các đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của ngành Tài chính. Trong quá trình học tập, các đồng chí Bí thư Chi bộ cần gắn với tính chất chuyên môn của từng phòng, đơn vị, sao cho việc học tập Nghị quyết đảm bảo thiết thực, dễ nhớ, tránh hình thức. Các Chi bộ tiếp tục lấy kết quả học tập Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, ông Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó đã làm rõ nội dung xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet