Sơn La chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân tộc đã tổ chức được trên 22 hội nghị với 1900 đại biểu trong tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ xã, bản và người có uy tín thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Bình đẳng giới tại bản Bung, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Ban Dân tộc tỉnh Sơn La xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả. 

Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, UBND tỉnh giao cho, đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo các phòng Dân tộc tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, giúp đồng bào nâng cao nhận thức phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số.

Xác định rõ nhiệm vụ, ngay từ đầu năm Ban Dân tộc đã xây dựng các kế hoạch tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng là người dân tộc thiểu số, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, các nội dung chủ yếu là tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án đang đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững.

Phổ biến các quy định pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới như: Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ và Phát triển rừng, Quy chế Biên giới, Nghị định thư về biên giới Quốc gia giữa Việt Nam – Lào, Quy định pháp luật về đất đai, Luật bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống ma túy, Luật hôn nhân & gia đình, Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em… và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước hiện hành.

Với các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội nghị tại tỉnh, các buổi tuyên truyền trực tiếp tại xã, bản, các chuyến công tác cơ sở để tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật cho đối tượng là cán bộ xã, bản và đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Ngoài ra còn thường xuyên đi công tác cơ sở nắm tình hình vùng đồng bào về các vấn đề xã hội phức tạp khác nảy sinh qua đó tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương có các phương án, giải pháp giải quyết tốt các vấn đề trên.

Kết quả cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Dân tộc đã tổ chức hơn 22 hội nghị tại tỉnh, huyện, bản nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ xã, bản và người có uy tín thuộc các bản ĐBKK xã khu vực I, II, III; các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La: Gồm 22 hội nghị cho hơn 1.900 đại biểu tham gia.   

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh giao, đồng thời phối hợp tốt với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tốt các đề án: “Tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn I (2015 - 2020)” theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

H.Yến
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều