Sử dụng tiền thu từ đấu giá thuốc lá nhập lậu ra sao?

Hàng năm, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá lập dự toán các khoản chi để phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng chống buôn lậu thuốc lá báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên.

 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng tiền thu từ đấu giá thuốc lá nhập lậu

Từ 1/2, việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu theo quy định của Bộ Tài chính chính thức được thực hiện nhằm phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng chống buôn lậu thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm: Cơ quan, đơn vị chủ trì quản lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu; Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện thí điểm bán đấu giá thuốc lá bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu.

Nội dung chi phí liên quan đến bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu: Chi phí kiểm nghiệm, giám định chất lượng; Chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo quản từ khi có quyết định tạm giữ hoặc tịch thu đến khi hoàn thành việc bán đấu giá. Trường hợp cơ quan của người ra quyết định tạm giữ hoặc quyết định tịch thu đã được Nhà nước bố trí kho bãi, biên chế, phương tiện vận tải,...để vận chuyển, bảo quản thì không được thanh toán các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển, bảo quản thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu; Chi phí liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá (nếu có); Thù lao dịch vụ đấu giá (trong trường hợp đấu giá thành) hoặc chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ (trong trường hợp bán đấu giá không thành) trả cho tổ chức bán đấu giá thực hiện bán đấu giá. Mức thù lao dịch vụ đấu giá hoặc chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Các khoản chi phí khác trực tiếp phục vụ cho việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo quy định pháp luật.

Theo quy định của Bộ Tài chính, mức chi: Đối với các nội dung chi đã có tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định;

Đối với các nội dung thuê dịch vụ liên quan đến xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu được thực hiện theo Hợp đồng ký kết theo quy định giữa cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý và đơn vị cung cấp dịch vụ. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến xử lý tài sản là thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

Đối với các nội dung chi ngoài phạm vi quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với mức chi cụ thể, đảm bảo phù hợp với khả năng kinh phí, thực tế phát sinh.

Hàng năm, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá lập dự toán các khoản chi để phục vụ công tác giám sát, quản lý, phòng chống buôn lậu thuốc lá báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của cơ quan mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để chi cho các nội dung sau: Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Chi công tác phí, chi hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá thực hiện theo quy định tại Thông tư số  40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công cụ, chi thuê mướn thiết bị, phương tiện; chi các khoản phí, lệ phí đăng ký, kiểm định thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động điều tra chống buôn lậu thuốc lá theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của pháp luật hiện hành;

Chi xăng dầu cho phương tiện để kiểm tra, bắt giữ, dẫn giải, bảo vệ đối tượng và tang vật vi phạm; chi thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu phục vụ cho hoạt động chống buôn lậu thuốc lá theo chứng từ chi thực tế, theo hợp đồng của đơn vị cung ứng;

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá theo quy định; Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức và quy định của pháp luật hiện hành; Chi bồi dưỡng trong thời gian điều trị cho cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ bị tai nạn, bị thương và gia đình cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ bị chết trong quá trình điều tra bắt giữ; chi tiền viện phí đối với các vụ việc trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu thuốc lá trong trường hợp không thuộc hoặc vượt phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế hoặc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán một phần theo quy định Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Chi mua tin (nếu có): Mức chi mua tin của mỗi vụ việc thực hiện theo quy định Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg; Chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia điều tra, mật phục, truy bắt, kiểm tra, kiểm soát đối tượng buôn lậu thuốc lá trong thời gian trực tiếp tham gia trên địa bàn xảy ra vụ việc theo quy định; Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp xử phạt trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu thuốc lá theo chính sách, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (nếu có).

Việc lập dự toán, quyết toán các nội dung chi được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều