11 nhân vật tạo nên tương lai của châu Á

11 nhân vật tạo nên tương lai của châu Á

CNBC liệt kê những nhân vật chủ chốt chi phối các yếu tố chính trị, kinh tế, công nghệ, khoa học và văn hóa.Có thể nói đây là những nhân vật sẽ định hình tương lai của châu Á.