Hội nghị Giáo dục ngành Kỹ thuật tại Việt Nam năm 2016

Hội nghị Giáo dục ngành Kỹ thuật tại Việt Nam năm 2016

Hội nghị được tổ chức vào tháng trước tại TP. Hồ Chí Minh thông qua sự hợp tác giữa Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật tại Việt Nam (HEEAP) của trường Đại học bang Arizona và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh