Bi kịch đời trai bán thân cho… bóng

Bi kịch đời trai bán thân cho… bóng

Dù rằng gần gũi với những thân xác "ông chẳng ra ông, bà chẳng ra bà" đó, họ vô cảm, nhiều khi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo khi nhặt những tờ polyme khách khinh khỉnh vứt toẹt trên giường còn nồng mùi hoan lạc…