Thanh Hóa: Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động đến năm 2020

Thanh Hóa: Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động đến năm 2020

Để thực hiện đề án Tăng cường an toàn và vệ sinh lao động đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hàng năm giảm 5% số vụ tai nạn lao động, trên 60% người được khám chữa bệnh và cấp phát thuốc; kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật...