Thưởng Tết cho giáo viên: “Khéo co thì ấm”…

Thưởng Tết cho giáo viên: “Khéo co thì ấm”…

Trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhiều trường, có dành hẳn một mục thưởng Tết, và Ban giám hiệu của nhiều trường chủ trương “khéo co thì ấm”, tiết kiệm các khoản từ nguồn chi thường xuyên để dôi dư ra một ít làm nguồn thưởng tết.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.