Làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo trong quá trình tự chủ đại học?

Làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo trong quá trình tự chủ đại học?

Các quy định pháp lý về quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) cần được thống nhất để các cơ sở GDĐH có được quyền tự chủ trọn vẹn và có cơ chế hỗ trợ thực hiện quyền tự chủ đó, tránh tình trạng tự chủ “nửa vời” hoặc trao quyền tự chủ đồng thời vẫn “trói buộc” bởi cơ chế.