Hết ngày 15/11, Việt Nam xuất siêu 9,18 tỉ USD

Hết ngày 15/11, Việt Nam xuất siêu 9,18 tỉ USD

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2019 thâm hụt 26 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 đạt thặng dư 9,18 tỉ USD.