Tài chính của trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM khi đổi mới cơ chế

Hoàng Thanh

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM quy định vấn đề tài chính như sau:

Học phí:

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và quy định tại Quyết định này. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy như sau:

Tài chính của trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM khi đổi mới cơ chế - ảnh 1

Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm nghề, chương trình-đào tạo trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của Trường theo quy định tại Quyết định này;

Đối với các đối tượng đã nhập học trước thời Điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, Trường thu học phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% học phí của năm trước liền kề kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Thu sự nghiệp và thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo:

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp theo giá tính đủ chi phí; nguồn hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định;

Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ đào tạo, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người dạy, người học. Khoản thu từ các hoạt động này được xác định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.

Trường thực hiện công khai các Khoản thu sự nghiệp ngoài học phí theo quy định.

Tiền lương và thu nhập:

Ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, Trường quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định, theo Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công bằng và minh bạch.

Sử dụng nguồn thu:

Thực hiện tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch và quyết định sử dụng kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của Trường để tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Sau khi thực hiện bù đắp các chi phí thường xuyên, phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại của Trường được trích lập các quỹ sau: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25% chênh lệch thu chi), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và các quỹ hỗ trợ sinh viên;

Các Khoản thu học phí và thu sự nghiệp được gửi tại ngân hàng thương mại; toàn bộ tiền lãi tiền gửi được sử dụng để lập các quỹ hỗ trợ sinh viên.

 Chính sách học bổng, học phí:

Trường hỗ trợ toàn bộ phần chênh lệch giữa mức học phí của Trường với mức học phí được miễn, giảm theo quy định đối với các học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định kể từ khóa tuyển sinh sau thời Điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành;

Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo chính sách của Nhà nước, Trường xây dựng, thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên học tập xuất sắc và sinh viên là đối tượng chính sách.

Về đầu tư, mua sắm:

Chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác; quyết định các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa để phát triển tổng thể cơ sở vật chất của Trường đáp ứng tiêu chí của trường nghề chất lượng cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Việc quản lý và triển khai dự án đầu tư, mua sắm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan;

Quyết định việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và giá trị thương hiệu của Trường để liên doanh, liên kết thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; quyết định việc cho thuê tài sản để sử dụng cho các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và hỗ trợ sinh viên;

Tiếp tục được Nhà nước cấp vốn để thực hiện các dự án đầu tư dở dang đang triển khai từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển khác, Trường được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet