Tân Sơn (Phú Thọ) phấn đấu thoát nghèo vào năm 2020

Minh Thư

Để phấn đấu thoát nghèo vào năm 2020, huyện Tân Sơn đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với huyện theo Nghị quyết số 30a.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bộ mặt huyện miền núi Tân Sơn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn như: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chưa bền vững; tiềm năng về đất đai và lao động chưa được khai thác thực sự hiệu quả.

Sản phẩm hàng hóa còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường; trình độ sản xuất thâm canh nông nghiệp, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều bất cập; tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu, manh mún; chưa nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ còn nhỏ lẻ.

Tân Sơn (Phú Thọ) phấn đấu thoát nghèo vào năm 2020.

Đến nay Tân Sơn là một trong số ít huyện của cả nước chưa có thị trấn. Huy động nguồn lực đầu tư theo Chương trình 30a còn đạt thấp so với nhu cầu, đạt 42%. Đường giao thông đến trung tâm 4 xã (Kiệt Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn) còn bị chia cắt vào mùa mưa lũ; 54 thôn bản còn chưa cứng hóa được đường giao thông; nguồn vốn đầu tư từ trung ương thấp, quy mô công trình còn nhỏ lẻ, manh mún. Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020; qua đánh giá, huyện Tân Sơn đạt 51 điểm - còn nằm trong khung điểm của huyện nghèo.

Ông Nguyễn Bá Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết, những hạn chế, khó khăn trên là do xuất phát điểm kinh tế - xã hội của huyện thấp, dân cư chủ yếu hoạt động nông nghiệp ở trình độ lạc hậu nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Thu ngân sách trên địa bàn huyện thấp (Tổng thu ngân sách năm 2009 là 7,03 tỷ đồng, đáp ứng 2,6% tổng chi ngân sách; năm 2016 là 28,2 tỷ đồng đáp ứng 3,8% tổng chi ngân sách). Nguồn lực đầu tư hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện Đề án còn thấp so với nhu cầu (giai đoạn 2009-2016 chỉ đạt 32%).

Mặt khác, những năm gần đây ảnh hưởng của suy thoái kinh tế dẫn đến nguồn lực đầu tư từ khu vực nhà nước và doanh nghiệp giảm mạnh; bên cạnh đó, đơn giá xây dựng cao, suất đầu tư lớn do điều kiện tự nhiên của huyện có địa hình phức tạp, nền địa chất thiếu ổn định, lợi thế thu hút đầu tư của huyện thấp hơn so với các địa phương khác, nhất là đầu tư sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền về giảm nghèo chưa thực sự sâu rộng. Chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ xã, thôn nói riêng còn yếu, thiếu kỹ năng trong việc triển khai các chính sách. Việc triển khai chính sách thu hút đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu tăng cường cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật về xã để hỗ trợ tổ chức thực hiện chương trình.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, trong thời gian tới huyện Tân Sơn xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tập trung phát triển kinh tế đi đôi phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất theo hướng hợp lý, hiệu quả; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ nại; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phấn đấu đưa Tân Sơn thoát nghèo vào năm 2020.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, huyện Tân Sơn đề nghị Trung ương tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với huyện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Đề nghị Trung ương, tỉnh quan tâm, có chính sách tuyển dụng, bổ sung biên chế để các đội viên Dự án 500, 600 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục được ở lại công tác tại địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet