Tây Ninh: Khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2018-2021.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về việc “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 15/3/2018 và Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22/5/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Đề án, đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Tây Ninh phấn đấu đến năm 2021 thực hiện giảm 71/741 đơn vị (đạt tỷ lệ giảm 9,6% so với năm 2015).

Cụ thể: Thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả; Tăng cường giao quyền tự chủ, giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập;

 Phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; Không thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập, trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Về biên chế, theo đề án, tỉnh sẽ giảm 201/2010 biên chế công chức và 1.929/19.289 số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập (đạt tỷ lệ giảm 10% so với năm 2015).

Về thời gian và lộ trình thực hiện, đối với cấp tỉnh: Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bên trong bắt đầu từ Quý IV năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019; đối với cấp huyện: thực hiện việc sắp xếp sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Việc sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện từ Quý IV năm 2018 và hoàn thành trong Quý IV/2019. Thời gian và lộ trình cụ thể thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều