Thanh Hóa: Đổi mới cách tuyên truyền pháp luật tới đồng bào dân tộc

Bình Minh

Đổi mới cách tuyên truyền phù hợp với từng dân tộc, vùng, miền để đồng bào dễ hiểu, dễ làm theo. Đó là một trong những yêu cầu của Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 21/8, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về công tác dân tộc giai đoạn 2017 – 2021.

Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Chính phủ, kết luận, chỉ thị của Thủ tướng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc;

Tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.


Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Phải lồng ghép các đề án, dự án, chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn với các chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc Kế hoạch này để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Đặc biệt, phải đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, đặc điểm tình hình và phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng, miền để đồng bào các dân tộc dễ hiểu, dễ làm theo.

Kế hoạch của Ban Dân tộc cũng xác định rõ những nội dung cần tập trung tuyên truyền, gồm: Phổ biến, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Một số văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực như: Hôn nhân và gia đình, phòng - chống mua bán người, bảo hiểm y tế, phòng – chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, đất đai, an ninh biên giới quốc gia, an ninh tổ quốc, an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn giao thông nông thôn, phòng chống tham nhũng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và ma túy, phòng chống thuốc lá, phòng chống cháy nổ, đầu tư và xây dựng…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc, nhất là các chính sách mới được phê duyệt thực hiện giai đoạn 2016 – 2020; những kinh nghiệm, mô hình hay; các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nhân rộng.

Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 – 2020 của Chính phủ; những thành tựu về công cuộc xóa đói giảm nghèo tới người dân, đồng thời vận động thu hút các nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền phản bác những luận điệu sai trái, và làm rõ những thủ đoạn thâm độc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ và hận thù dân tộc để đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhận biết và không nghe theo kẻ xấu; Cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet