Thanh Hóa: Vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập trong quá trình xây dựng NTM

Trần Nghị

Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng NTM nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang phấn đấu từng ngày để đạt được kết quả tốt nhất.
Công tác tuyên truyền, vận động, phát triển các dự án, mô hình xây dựng NTM ... được nhân rộng.

Kết quả đạt được

Năm 2017, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh Thanh Hóa phân bổ 385,7 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành cho 140 công trình; hỗ trợ xây dựng mới 194 công trình; hỗ trợ 62 xã (số tiền 200 triệu đồng/xã tiền mua xi măng xây dựng NTM).

Với tổng nguồn lực cho xây dựng NTM, 9 tháng đầu năm 2017 là 3.882,9 tỷ đồng. Trong đó vốn trực tiếp cho Chương trình là 1.394,9 tỷ đồng chiếm 34,1%; ngân sách trung ương 500,7 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 130 tỷ đồng; ngân sách huyện 205,4 tỷ đồng; ngân sách xã 558,8 tỷ đồng; vốn lồng ghép 1.385 tỷ đồng; vốn tín dụng 595,6 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 207,8 tỷ...

Tính đến hết năm 2016 toàn tỉnh Thanh Hóa có 1 huyện đạt chuẩn NTM và 180 xã đạt chuẩn NTM, năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu them 1 huyện đạt chuẩn và 37 xã, tuy nhiên đã có tới 73 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM. Trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có 8 xã được thẩm định và Văn phòng Điều phối NTM đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định.

Đối với các xã đạt chuẩn, qua kiểm tra, rà soát và báo cáo của các địa phương 100% số xã đạt chuẩn duy trì được tiêu chí so với Bộ tiêu chí cũ (thời điểm công nhận). Công tác chỉ đạo duy trì nâng cao tiêu chí NTM vẫn được thực hiện.
Trong 9 tháng đầu năm có thêm 48 thôn, bản được chủ tịch UBND các huyện công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số thôn, bản NTM đến nay lên 390 thôn, bản (có 258 thôn, bản miền núi).

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017 về Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo xây dựng NTM; công tác tuyên truyền, vận động; đào tạo, tập huấn; phát triển các dự án, mô hình và lồng ghép…, để đưa tỉnh Thanh Hóa là tỉnh kiểu mẫu.

Tuy đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng NTM nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại 1 số hạn chế.

Còn nhiều hạn chế, bất cập

Tuy Chương trình xây dựng NTM đã đạt được nhiều thành tích và kết quả cao trong giai đoạn 2016-2020 nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập khi thực hiện chương trình.

Do nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM phân bổ chậm nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện một số nội dung có liên quan và kết quả chung trong Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa.
Ngoài ra vẫn có một số huyện, vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo chưa được thể hiện rõ nét, chưa thực sự quyết liệt; việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở một số địa phương còn xem nhẹ, chưa được liên quan thường xuyên, liên tục.

Nhiều nơi đã xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, bằng long của một bộ phận cán bộ và nhân dân sau khi xã, thôn, bản đã đạt chuẩn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì và nâng cao tiêu chí chất lượng NTM.

Nội dung 18.6 về bình đẳng giới thuộc tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, yêu cầu có ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã (là Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy xã; chủ tịch HĐND; chủ tịch UBND xã; PCT HĐND; PCT UBND xã) nhưng thực tế trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 73 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017 chỉ có 19 xã đạt chỉ tiêu khi có ít nhất 1 nữ cán bộ chủ chốt.

Việc thu gom rác thải gặp nhiều khó khăn, công tác rà soát, đánh giá tiêu chí NTM ở các địa phương còn chậm, chưa tích cực và còn nhiều xã vẫn chưa đạt 5 tiêu chí về NTM; Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được chỉ đạo quyết liệt, xử lý triệt để ở 1 số địa phương.

Việc cập nhật, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở các địa phương còn nhiều bất cập, hạn chế. Nguyên nhân, một mặt do hệ thống phần mềm báo cáo số liệu chưa đồng bộ, chưa kết nối được từ huyện đến xã gây ảnh hưởng chung đến tình hình, kết quả xây dựng NTM ở địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet