Thanh tra Chính phủ chỉ ra những hạn chế của Bộ GD&ĐT trong quản lý nhà nước

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục.

Đó là một trong những nội dung của thông báo số 65-TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về  “Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2013 - 2016  Bộ GD&ĐT đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận như:

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo với nội dung về đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực GD&ĐT thực hiện công khai được Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở bám sát văn bản quy phạm pháp luật. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo được Bộ quan tâm, hệ thống văn bản đồng bộ, bao quát các mặt công tác.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã đạt được một số kết quả quan trọng như Hệ thống giáo dục quốc dân đang từng bước được hoàn thiện, đảm bảo linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ đào tạo phù hợp với khu vực và quốc tế đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân góp phần hình thành xã hội học tập.

Đổi mới chương trình đào tạo ở các cấp học được chú trọng thực hiện theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Bên cạnh đó Thanh tra Chính phủ cũng ghi nhận việc đổi mới phương pháp dạy học, công tác đánh giá, thi cử ở các cấp học đã mang lại những hiệu quả nhất định. Nội dung giảng dạy và kiến thức của học sinh phổ thông toàn diện và gắn bó thực tiễn hơn.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra những hạn chế của Bộ GD&ĐT trong quản lý nhà nước (ảnh minh họa)

Ngoài kết quả đạt được trong giai đoạn 2013 – 2016 thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và khuyết điểm như:

Công tác xây dựng và rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục, đào tạo còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục; Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm; việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng miền; chế độ ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục còn chậm.

Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển dân số tự nhiên dẫn đến mạng lưới cơ sở giáo dục tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vẫn còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn.

Về biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các địa phương tồn tại việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng với quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, không đúng và đủ theo quy định về định mức số lượng người làm việc đối với từng cấp học.

Bộ GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác thanh, kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng và đủ quy định pháp luật.

Về thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, từ khi triển khai thực hiện các quy định của Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ- CP về tuyển dụng và quản lý viên chức đến thời điểm kiểm tra là 5 năm, Bộ GD&ĐT chưa ban hành văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục.

Việc không tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục trong thời gian dài gây tâm tư, tâm lý không yên tâm công tác trong bộ phận không nhỏ viên chức ngành giáo dục.

Chưa ban hành quy định tiêu chuẩn các chức danh giảng viên làm căn cứ để tuyển dụng thực hiện chế độ làm việc, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật, theo quy định tại khoản 2, điều 44, Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

Việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục. Việc kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GD&ĐT quan tâm đúng mức và kịp thời.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm nêu trên thuộc về lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các cơ quan đơn vị trực thuộc có liên quan.

Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị: Bộ GD&ĐT tham mưu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung các chính sách về tiền lương theo vị trí việc làm, trình độ đào tạo, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc phù hợp với vùng, miền, chế độ ưu đãi với giáo viên, giảng viên trong công tác quản lý giáo dục.

Cùng với đó, nghiên cứu sửa đối văn bản liên quan đến định mức biên chế đối với cơ sở GD&ĐT công lập nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ban hành văn bản quy định về điều kiện, nội dung, hình thức thi cũng như xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục.

Ban hành quy định, tiêu chuẩn với chức danh giảng viên để làm căn cứ tuyển dụng, thực hiện chế độ làm việc, bồi dưỡng nâng cao trình độ và các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật…

 

 

 

Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều