Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Uyên Châu

Ngày 8/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 230 đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở.
Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Cùng dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành huyện đã thống nhất mục tiêu đến năm 2020 huyện Kiên Lương sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, có nhiều doanh nghiệp tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực.

Để thực hiện được mục tiêu này, Huyện ủy Kiên Lương đề ra một số giải pháp trọng tâm, trong đó bao gồm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hiện đại hóa công nghệ, mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet